top of page
canadian1.png
The Age Of The Individual

The Age of the Individual and my Life and Times in It: C'est la Vie!

A KÖNYV RÉSZLETEI

KIADÓ: FriesenPress; 1st edition

KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: November 17, 2023
NYELV: English
ASIN:  B0CNM8LBDB
ISBN-10: 1039179975
ISBN-13: 978-1039179974
ELÉRHETŐ FORMÁTUMOK: 
Kindle, Hardcover, Paperback

DESCRIPTION / LEÍRÁS

The title of this book is The Age of the Individual and my Life and Times in It. This is the story of my shocking discovery that what was supposed to be my Age was not my Age, that the Age of the Individual was not named after people at all, and that words in this Age did not mean what they said.

 

Ennek a könyvnek a címe: Az egyén kora és életem és időm benne. Ez a története annak a megdöbbentő felfedezésemnek, hogy aminek az én Koromnak kellett volna lennie, az nem az én Korom volt, hogy az Egyén Korát egyáltalán nem emberekről nevezték el, és hogy a szavak ebben a korban nem azt jelentik, amit mondtak.

 

Therefore a Usage Dictionary needed to be developed to understand what was going on. It took me a lifetime to decode the newspeak, even though I was schooled early by Communist propaganda, where the key was to understand that the opposite of what was reported was true.

Ezért egy Használati szótárt kellett kidolgozni, hogy megértsük a szavak igazi jelentését. Évekbe telt, mre dekódoltam a híradót, bár korán a kommunista propaganda tanított, ahol a kulcs az volt, hogy az ellenkezője igaz annak, amit jelentettek.

 As you may glean from the title, this is my autobiography set in the history of our lifetime. It contains my written reactions to the life I was fated to live from my childhood to the present in the form of essays, letters, short stories, literary criticism, biography, a one act play and of course several poems. Thematically it covers wide ranging, major topics like immigration, politics and propaganda, fortune and misfortune, education, health care, etc..


 Ahogy a címből is kiderül, ez az én önéletrajzom, amely korunk történelmébe van foglalva. Esszék, levelek, novellák, irodalomkritika, életrajz, egy egyfelvonásos színdarab és természetesen számos vers formájában tartalmazza írásos reakcióimat arra az életre, amelyet gyermekkoromtól napjainkig élnem kellett. Tematikusan széles körű, fontos témákat fed le, mint a bevándorlás, a politika és propaganda, a szerencse és szerencsétlenség, az oktatás, az egészségügy, stb.

 

The book deals with historic events like Communism, the Hungarian Revolution, Hungary and Transylvania, the changes in the US after 911, the History of the US-Canada relationship. Philosophy and Religion are further topics. I write about the Lying World we live in, issues with democracy and the news media. In a personal vein I write about becoming a Canadian, of living with heart disease, the consequences of our daughter’s head injury, and my career in teaching. 

A könyv olyan történelmi eseményekkel foglalkozik, mint a kommunizmus, az 56-os magyar forradalom, Magyarország és Erdély, az USA 911 utáni változásai, az USA-Kanada kapcsolat története. A filozófia és a vallás további témák. Írok a hazug világról, amelyben élünk, a demokráciával és a médiával kapcsolatos kérdésekről. Személyesen írok a kanadaivá válásról, a szívbetegséggel való együttélésről, a lányunk fejsérülésének következményeiről és a tanári karrieremről. 

 

Of local history I recount the AJAX fiasco in what should have been headlines, as the Age of the Individual arrived in Kamloops. I share a study of two poets, Alex Forbes and Gary Gottfriedson as well as my mentor, John Miska. The book also contains a one act play and a couple of recipes. This is not a complete list.

Olyan címlapokra való hírekben krónikálom a lengyel nemzetközi nagyvállalat megjelenését amivel megérkezett az Egyén Kora Kamloopsba, amelyek nagyon ritkán jelentek meg címlapokon. Megosztok egy tanulmányt két fontos helyi költőről, Alex Forbesről és Gary Gottfriedsonról, valamint a példaképnek is beillő Miska Jánosról. A könyv egy egyfelvonásos színdarabban tárgyalja menekülésem kalandos történetét, sőt néhány receptet is tartalmaz. Ez nem egy teljes lista.

jnd4hfsl9S.png
AVAILABLE AT 
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
atticus.webp
Reviews by Atticus

Úgy tűnik, hogy ez a könyv egy hihetetlenül személyes és introspektív utazást ígér mélyreható és kihívásokkal teli élettapasztalatok sokaságán keresztül. Úgy tűnik, hogy a szerző őszinte és szűrés nélküli beszámolót ad életükről, érintve az emberi küzdelem és rugalmasság különböző aspektusait.

 

A könyv bemutatásának módja, felsorolva, hogy miről nem szól, megkérdőjelezi a memoárral vagy a személyes élmények elbeszélésével kapcsolatos hagyományos elvárásokat. Ehelyett az élet megpróbáltatásainak és diadalainak mélyebb, összetettebb feltárására utal.

 

Az a javaslat, hogy a legjobb olvasni, ha egyedül érzi magát, arra utal, hogy a könyv társként szolgálhat a magány pillanataiban, vigaszt vagy megértést nyújtva azoknak, akik saját kihívásaikkal küszködnek. Úgy tűnik, egy kapcsolatot, egy közös emberiséget ígér, amely mély visszhangot tud érezni az olvasókkal, akik esetleg saját nehézségeik között navigálnak, vagy a megértés érzését keresik küzdelmeik során.

 

Az, hogy a könyv nem hajlandó egyetlen célba vagy leckébe belekötni, egy többrétegű narratívát sugall, amely számtalan témát érint – a bevándorlást, az egészségügyi küzdelmeket, a politikai tájakat, a személyes növekedést és a generációk közötti megértést. Úgy tűnik, hogy felkéri az olvasókat, hogy magukévá tegyék az emberi tapasztalat összetettségét.

 

Összességében ez egy mélyen elgondolkodtató és bensőséges beszámolónak tűnik, amely túlmutat az egyszerű kategorizáláson, nyers és őszinte ábrázolást kínálva az élet bonyolultságáról és az emberi szellem rugalmasságáról.

EXCERPT

bottom of page