top of page

About Frank Veszely / Veszely Ferencről :

Born in Kispest, a suburb of Budapest in 1936, the author prepared himself to become “his nations next great poet,” but found himself without a country and without a language following his participation in the Hungarian Revolution of 1956. Coming to Canada in 1957, he abandoned poetry for a long while, becoming an English speaking Canadian and a career school teacher. 

Az 1936-ban Budapest egyik külvárosában, Kispesten született szerző felkészült arra, hogy „nemzete következő nagy költőjévévé” váljon, de az 1956-os magyar forradalomban való részvétele után ország és nyelv nélkül találta magát. 1957-ben Kanadába érkezett, ahol hosszú időre felhagyott a költészettel, angolul beszélő kanadai karrieriskolai tanár lett. 


Educated at UBC, he came to Kamloops in 1969, where he still resides. Married a Canadian born woman of Croatian descent, Mary Majnarich in 1965, they had a daughter, Laurel, in 1970. Retired in 1996, he was diagnosed with heart disease. Undaunted, he returned to university at sixty years of age obtaining a BA in English Literature, undergoing a quadruple bypass operation between courses.

Az UBC-n tanult, és 1969-ben érkezett Kamloopsba, ahol máig lakik. 1965-ben házasodott össze egy kanadai születésű horvát származású nővel, Mary Majnarich-csal. 1970-ben született egy lányuk, Laurel. 1996-ban nyugdíjba vonult, szívbetegséggel diagnosztizálták. Hatvan éves korában sem rettent visszatérni az egyetemre, BA diplomát szerzett angol irodalomból, bár a kurzusok között négyszeres bypass műtéten kellett átesnie.

 

The long hiatus was over, and for the rest of his life he devoted his all to the realization of his childhood ambition, writing in both languages. His life long translations are contained in Hungarian Poetry (folk, classical and modern) in English - One Thousand Years. The story of his life is told in The age of the Individual and my Life and Times in It - C’est la Vie!

A hosszú szünet véget ért, és élete hátralévő részében mindent gyermekkori ambíciója megvalósításának szentelt, mindkét nyelven írt. Hosszú évekig tartó fordításait ezen, a Magyar Költészet (népi, klasszikus és modern) angolul - Ezer Év című kötete tartalmazza. Életének történetét meséli el a korba ágyazva az Egyén kora és az életem és időm benne - C’est la Vie!, amely egyben angolul írt összes munkásságát tartalmazza

bottom of page