top of page
canadian1.png
The Age Of The Individual

The Age of the Individual and my Life and Times in It: C'est la Vie!

BOOK DETAILS

PUBLISHER: FriesenPress; 1st edition

PUBLICATION DATE: November 17, 2023
LANGAUGE: English
ASIN:  B0CNM8LBDB
ISBN-10: 1039179975
ISBN-13: 978-1039179974
AVAILABLE FORMATS: 
Kindle, Hardcover, Paperback

DESCRIPTION / LEÍRÁS

The title of this book is The Age of the Individual and my Life and Times in It. This is the story of my shocking discovery that what was supposed to be my Age was not my Age, that the Age of the Individual was not named after people at all, and that words in this Age did not mean what they said.

 

Ennek a könyvnek a címe: Az egyén kora és életem és időm benne. Ez a története annak a megdöbbentő felfedezésemnek, hogy aminek az én Koromnak kellett volna lennie, az nem az én Korom volt, hogy az Egyén Korát egyáltalán nem emberekről nevezték el, és hogy a szavak ebben a korban nem azt jelentik, amit mondtak.

 

Therefore a Usage Dictionary needed to be developed to understand what was going on. It took me a lifetime to decode the newspeak, even though I was schooled early by Communist propaganda, where the key was to understand that the opposite of what was reported was true.

Ezért egy Használati szótárt kellett kidolgozni, hogy megértsük a szavak igazi jelentését. Évekbe telt, mre dekódoltam a híradót, bár korán a kommunista propaganda tanított, ahol a kulcs az volt, hogy az ellenkezője igaz annak, amit jelentettek.

 As you may glean from the title, this is my autobiography set in the history of our lifetime. It contains my written reactions to the life I was fated to live from my childhood to the present in the form of essays, letters, short stories, literary criticism, biography, a one act play and of course several poems. Thematically it covers wide ranging, major topics like immigration, politics and propaganda, fortune and misfortune, education, health care, etc..


 Ahogy a címből is kiderül, ez az én önéletrajzom, amely korunk történelmébe van foglalva. Esszék, levelek, novellák, irodalomkritika, életrajz, egy egyfelvonásos színdarab és természetesen számos vers formájában tartalmazza írásos reakcióimat arra az életre, amelyet gyermekkoromtól napjainkig élnem kellett. Tematikusan széles körű, fontos témákat fed le, mint a bevándorlás, a politika és propaganda, a szerencse és szerencsétlenség, az oktatás, az egészségügy, stb.

 

The book deals with historic events like Communism, the Hungarian Revolution, Hungary and Transylvania, the changes in the US after 911, the History of the US-Canada relationship. Philosophy and Religion are further topics. I write about the Lying World we live in, issues with democracy and the news media. In a personal vein I write about becoming a Canadian, of living with heart disease, the consequences of our daughter’s head injury, and my career in teaching. 

A könyv olyan történelmi eseményekkel foglalkozik, mint a kommunizmus, az 56-os magyar forradalom, Magyarország és Erdély, az USA 911 utáni változásai, az USA-Kanada kapcsolat története. A filozófia és a vallás további témák. Írok a hazug világról, amelyben élünk, a demokráciával és a médiával kapcsolatos kérdésekről. Személyesen írok a kanadaivá válásról, a szívbetegséggel való együttélésről, a lányunk fejsérülésének következményeiről és a tanári karrieremről. 

 

Of local history I recount the AJAX fiasco in what should have been headlines, as the Age of the Individual arrived in Kamloops. I share a study of two poets, Alex Forbes and Gary Gottfriedson as well as my mentor, John Miska. The book also contains a one act play and a couple of recipes. This is not a complete list.

Olyan címlapokra való hírekben krónikálom a lengyel nemzetközi nagyvállalat megjelenését amivel megérkezett az Egyén Kora Kamloopsba, amelyek nagyon ritkán jelentek meg címlapokon. Megosztok egy tanulmányt két fontos helyi költőről, Alex Forbesről és Gary Gottfriedsonról, valamint a példaképnek is beillő Miska Jánosról. A könyv egy egyfelvonásos színdarabban tárgyalja menekülésem kalandos történetét, sőt néhány receptet is tartalmaz. Ez nem egy teljes lista.

jnd4hfsl9S.png
AVAILABLE AT 
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
The Age Of The Individual
atticus.webp
Reviews by Atticus

This book seems to promise an incredibly personal and introspective journey through a multitude of profound and challenging life experiences. The author appears to offer a candid and unfiltered account of their life, touching on various aspects of human struggle and resilience.

 

The way the book is presented, with a list of what it's not about, seems to challenge conventional expectations of a memoir or a narrative of personal experiences. Instead, it hints at a deeper, more complex exploration of life's trials and triumphs.

 

The suggestion that it's best read when feeling alone implies that the book might serve as a companion during moments of solitude, providing solace or understanding to those grappling with their own challenges. It seems to promise a connection, a shared humanity that can resonate deeply with readers who might be navigating their own hardships or seeking a sense of understanding in their struggles.

 

The book's refusal to be pigeonholed into a single purpose or lesson suggests a multi-layered narrative that touches upon a myriad of themes—immigration, health struggles, political landscapes, personal growth, and intergenerational understanding. It appears to invite readers to embrace the complexity of the human experience.

 

Overall, this seems like a deeply reflective and intimate account that transcends simple categorization, offering a raw and honest portrayal of life's complexities and the resilience of the human spirit. 

EXCERPT

bottom of page